ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Tájékoztatás a honlap látogatása, valamint a szolgáltatások igénybevétele során az adatkezelési és adatvédelmi szabályokról.

A Gyöngy Harmony Egészség Stúdió adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik a kapcsolattartás során személyes adatot adnak át, elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Gyöngy Harmony Egészség Stúdió

Székhely: 2400 Dunaújváros, Fáy András u. 10.

Tényleges adatkezelés címe: 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 5.

Nyilvántartási szám: 31036697

Adószám: 66033750-1-27

Internetes elérhetősége: https://gyongyharmonystudio.hu

Telefonszám: +36 20 4865936

E-mail: info@gyongyharmonystudio.hu

Képviseli: Tepszics Gyöngyi ev.

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét elektronikusan az alábbi címre küldheti: info@gyongyharmonystudio.hu

Az adatkezelés célja:

Adatkezelő a hozzá forduló érdeklődők adatait kapcsolattartás, időpontegyeztetés, számlázás, valamint egészségvédő szolgáltatások céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja:

Kapcsolattartás és időpontegyeztetés céljából történő adatkezelés esetén: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatainak konkrét célból történő kezeléséhez.

Egészségvédő szolgáltatás céljából történő adatkezelés esetén: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatainak konkrét célból történő kezeléséhez, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

A kezelt adatok köre:

Tevékenység
megnevezése és az adatkezelés célja
Jogalap Kezelt
adatok
Időtartam
Weboldal látogatási adatok Az érintett hozzájárulása GDPR
6. cikk (1) bekezdés a) pont
A weboldal látogatójának IP
címe
Az automatikusan rögzített IP
címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően maximum 6 óráig tárolja.
Hírlevél szolgáltatás cél:
kapcsolattartás, értesítés, informálás
Az érintett hozzájárulása GDPR
6. cikk (1) bekezdés a) pont
Név, e-mail cím Hírlevélről történő
leiratkozásig
Honlapon, vagy telefonon
keresztül történő bejelentkezés szolgáltatás igénybevételére
Az érintett hozzájárulása GDPR
6. cikk (1) bekezdés a) pont
Név, e-mail cím, telefonszám Cél megvalósulásáig. Ha az
időpont egy jogviszony létrejöttét, módosulását jelzi, akkor azon
jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének
elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat
kezeli
Egészségvédő szolgáltatás
igénybevétele
Az érintett hozzájárulása, az
érintett által kezdeményezett szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a) pont és GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
Név, lakcím, születési idő,
e-mail cím, telefonszám, kezelést befolyásoló egészségügyi adatok
Az egészségügyi dokumentációt
és egészségügyi adatot a 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján
legalább 30 évig kell az Adatkezelőnek megőriznie.
Számlázás Az érintett hozzájárulása GDPR
6. cikk (1) bekezdés a) pont
Név, számlázási cím, adószám
(ha szükséges)
A számlázási adatok kizárólag a
NAV részére kerülnek továbbításra.

Az adatok megismerésére jogosultak köre:

Az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő munkavállalói a feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben.

Az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintettek személyes adatait korlátozott hozzáféréssel és bizalmasan kezelje. Adattovábbítás külföldre nem történik.

Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre, adatai közlésekor fokozatosan ügyelve azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mivel a helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatások megfelelő igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és adatainak végérvényes törlését kérheti postai úton vagy e-mailben a fent megadott elérhetőségeken.

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintettek jogai:

 1. tájékoztatáshoz való jog (a kezelt adatok köréről);
 2. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy
  történik-e adatkezelés);
 3. helyesbítéshez való jog (amennyiben egy adat elavult vagy
  helytelen, ennek kiigazítása);
 4. törlés való jog (kizárólag a hozzájáruláson alapuló
  adatkezelés esetén);
 5. az adatkezelés korlátozásához való jog;
 6. a személyes adatok direkt marketing célokra való
  használatának megtiltása;
 7. személyes adatainak harmadik személy számára történő átadása,
  vagy ennek megtiltása;
 8. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat
  kérése;
 9. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem. Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a
vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére –
amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A szolgáltatások során tudomásomra jutott egészségügyi és személyes adatokat kötelezően bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen közlemény és a 11/1997. (V. 28.) NM rendelet tartalmát.

A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (keresztnév, telefonszám) kezelése akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, ill. engedélyezte.

GDPR 8. cikk, (1), (2) bek. A hozzájárulást elég csak az első kezelés előtt megtenni.

A szabályzat időbeli hatálya visszavonásig érvényes.

Sütik (cookie-k)

A gyongyharmonystudio.hu honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az érintett böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására.
A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az érintett eszköze tárol.

Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak.
A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Vagyis az adott webhelyre vonatkozó szabályok érvényesek.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.